עבודות עץ [נגרות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בֵּרֵא אֶת הַיַּעַר* בירא את היער*, קִצֵּץ אֶת הַיַּעַר* קיצץ את היער*, כָּרַת אֶת הַיַּעַר* כרת את היער*
* במילון המקורי כתוב: בָּרֵא אֶת הַיַּעַר
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּץ אֶת הַיַּעַר
* במילון המקורי כתוב: כָּרֹת אֶת הַיַּעַר
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
חָסַן הָעֵץ* חסן העץ*, הֶחֱסִין* החסין*
* במילון המקורי כתוב: חָסֹן הָעֵץ
* במילון המקורי כתוב: הַחֲסֵן
עדכון: גם אִחְסֵן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קִצַּע הָעֵץ* קיצע העץ*, קִצַּע הַגֶּזַע* קיצע הגזע*
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּעַ הָעֵץ
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּעַ הַגֶּזַע
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִוֵּר הָעֵצִים* סיוור העצים*, עָרַךְ הָעֵצִים* ערך העצים*
* במילון המקורי כתוב: סַוֵּר הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: עָרֹךְ הָעֵצִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
כָּרַת עֵצִים* כרת עצים*, חָטַב עֵצִים* חטב עצים*
* במילון המקורי כתוב: כָּרֹת עֵצִים
* במילון המקורי כתוב: חָטֹב עֵצִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קוֹרָה בַּת חֵצִי* קורה בת חצי*, קוֹרַת פֶּלַח* קורת פלח*
* במילון המקורי כתוב: קוֹרָה בַת חֵצִי
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת פֶלַח
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
נָקַב* נקב*, חָרַר* חרר*, נָקַב בִּמְפֻלָּשׁ* נקב במפולש*, נָקַב מִפֶּה לְפֶה* נקב מפה לפה*
* במילון המקורי כתוב: נָקֹב
* במילון המקורי כתוב: חָרֹר
* במילון המקורי כתוב: נָקֹב בִּמְפֻלָּשׁ
* במילון המקורי כתוב: נָקֹב מִפֶּה לְפֶה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִמֵּר* סימר*, חִזֵּק בְּמַסְמְרִים* חיזק במסמרים*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּר
* במילון המקורי כתוב: חַזֵּק בְּמַסְמֵרִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִמֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים* סימן מחברות העצים*, צִיֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים* ציין מחברות העצים*, צִיֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים* ציין חוברות העצים*, סִמֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים* סימן חוברות העצים*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
המונח המשמש במקום מַגָּרָה (בנסמך מַגֶּרֶת־) – נַגָּרִיָּה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צִפָּה* ציפה*
* במילון המקורי כתוב: צַפֵּה
המונח המעודכן: לָבַד, לִבֵּד
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צָבַע* צבע*, צִבַּע* ציבע*
* במילון המקורי כתוב: צָבֹעַ
* במילון המקורי כתוב: צַבֵּעַ
העתק
חלופות תקניות : מַגְלֵל
מונחים נוספים באותה המשמעות: רוֹלֶר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מגלל
מונחים נוספים באותה המשמעות: רולר (לועזי)
להרחבה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הֶעֱבִיר הַלַּכָּה* העביר הלכה*, סִלֵּק הַלַּכָּה* סילק הלכה*, מֵרֵק הַלַּכָּה* מירק הלכה*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר הַלַּכָּה
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק הַלַּכָּה
* במילון המקורי כתוב: מָרֵק הַלַּכָּה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מָרַט* מרט*, מֵרֵט* מירט*
* במילון המקורי כתוב: מָרֹט
* במילון המקורי כתוב: מָרֵט
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עָמַם* עמם*, עִמְעֵם* עמעם*, הֵעֵם* העם*
* במילון המקורי כתוב: עָמֹם
* במילון המקורי כתוב: עַמְעֵם
* במילון המקורי כתוב: הָעֵם
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שִׁקַּע הַחֶמֶר בִּסְדָקִים* שיקע החמר בסדקים*
* במילון המקורי כתוב: שַׁקַּע הַחֶמֶר בִּסְדָקִים
המונח המעודכן במקום חֶמֶר: מֶרֶק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מֵטֶר מֻחְלָט* מטר מוחלט*, מֵטֶר גָּמוּר* מטר גמור*
* במילון המקורי כתוב: מֶטֶר מָחְלָט
* במילון המקורי כתוב: מֶטֶר גָּמוּר
דלג למונחים