פיזיקה: מכניקה (תשל"ג)

סינון
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
הֶתְמֵד התמד, אִינֶרְצִיָּה* אינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: אִינֶרְצְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מָסָה* מסה*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ פָּעִיל* כוח פעיל*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ פָּעִיל
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ מֵאֵט* כוח מאט*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מֵאֵט
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ מֻטְבָּע* כוח מוטבע*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מֻטְבָּע
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
אֵלֵמֵנְט מָסָה* אלמנט מסה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ מַסָּה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מָסַת כְּבִידָה* מסת כבידה*
* במילון המקורי כתוב: מַסַּת כְּבִידָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מָסַת הֶתְמֵד* מסת התמד*, מָסַת אִינֶרְצִיָּה* מסת אינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: מַסַּת הֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: מַסַּת אִינֶרְצְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מִשְׁקָל סְגֻלִּי* משקל סגולי* המשקל של יחידת נפח; המוּנח מתאר את צפיפוּתוֹ של חוֹמר
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁקָל סְגֻּלִּי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מָסָה סְגֻלִּית* מסה סגולית* המסה של יחידת נפח; המוּנח מתאר את צפיפוּתוֹ של חוֹמר
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה סְגֻלִּית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מִשְׁקָל יַחֲסִי משקל יחסי, מָסָה יַחֲסִית* מסה יחסית* היחס שבּין המשקל הסגוּלי (אוֹ המסה הסגוּלית) של חוֹמר לבין המשקל הסגוּלי (אוֹ המסה הסגוּלית) של מים מזוּקקים ב-4ºC
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה יַחֲסִית
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מֶרְכַּז הַמָּסָה* מרכז המסה*, מֶרְכַּז הַמָּסוֹת* מרכז המסות*
* במילון המקורי כתוב: מֶרְכַּז הַמַּסָּה
* במילון המקורי כתוב: מֶרְכַּז הַמַּסּוֹת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מוֹמֵנְט הַהֶתְמֵד* מומנט ההתמד*, מוֹמֵנְט הָאִינֶרְצִיָּה* מומנט האינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הַהֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הָאִינֶרְצְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מָסָה מְצֻמְצֶמֶת* מסה מצומצמת*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה מְצֻמְצֶמֶת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
אֵנֶרְגִּיָּה* אנרגייה*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כְּבִידָה כבידה, גְּרָוִיטַצְיָה גרוויטציה סגוּלת החוֹמר, המתבּטאת בּמשיכה בּין גוּף למשנהוּ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ כְּבִידָה* כוח כבידה*, כּוֹחַ גְּרָוִיטַצְיָה* כוח גרוויטציה*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ כְּבִידָה
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ גְּרָוִיטַצְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
פּוֹטֶנְצִיַּאל הַכְּבִידָה* פוטנציאל הכבידה*, פּוֹטֶנְצִיַּאל הַגְּרָוִיטַצְיָה* פוטנציאל הגרוויטציה*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל הַכְּבִידָה
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל הַגְּרָוִיטַצְיָה
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כֹּבֶד כובד תכוּנתם של הגוּפים להימשך אל כּדוּר-הארץ
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ צֶנְטְרִיפֵּטִי* כוח צנטריפטי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ צֶנְטְרִיפֵּטִי
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ צֶנְטְרִיפוּגִי* כוח צנטריפוגי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ צֶנְטְרִיפוּגִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ קוֹרְיוֹלִיס* כוח קוריוליס*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ קוֹרְיוֹלִיס
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ מֶרְכָּזִי* כוח מרכזי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מֶרְכָּזִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ חִיצוֹן* כוח חיצון*, כּוֹחַ חִיצוֹנִי* כוח חיצוני*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ חִיצוֹן
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ חִיצוֹנִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ פְּנִימִי* כוח פנימי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ פְּנִימִי
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְהִירוּת גְּבוּלִית מהירות גבולית 1. הגבוּל המתמטי של המהירוּת המתקרבת לערך זה מבּלי להשׂיגוֹ; 2. מהירוּת קבוּעה שאליה מגיע גוּף שתנוּעתוֹ מוּפרעת ע"י חיכּוּך וכיוֹ"בּ
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
בָּלִיסְטִי* בליסטי*
* במילון המקורי כתוב: בַּלִּיסְטִי
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְטוּטֶלֶת* מטוטלת*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מְטוּטֶלֶת מָתֵמָטִית* מטוטלת מתמטית*, מְטוּטֶלֶת פְּשׁוּטָה* מטוטלת פשוטה*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת מָתֵמָטִית
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת פְּשׁוּטָה
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
מִתְקָף מתקף, אִימְפּוּלְס* אימפולס*
* במילון המקורי כתוב: אִימְפּוּלְסְ
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
כּוֹחַ הַהֹלֶם* כוח ההולם*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הַהֹלֶם
דלג למונחים