הידרוליקה (תשכ"ג)

סינון
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
כּוֹחַ עִלּוּי* כוח עילוי* בהידרוסטאטיקה
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ עִלּוּי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מֵטָצֶנְטֶר* מטצנטר*
* במילון המקורי כתוב: מֶטָצֶנְטֶר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
גֹּבַהּ מֵטָצֶנְטְרִי* גובה מטצנטרי*
* במילון המקורי כתוב: גֹּבַהּ מֶטָצֶנְטְרִי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מָסָה נִדְמֵית* מסה נדמית*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה נִדְמֵית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִתְקָף מתקף, אִימְפּוּלְס* אימפולס*
* במילון המקורי כתוב: אִמְפּוּלְסְ
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
פֵּרוּס הַמְּהִירוּיוֹת* פירוס המהירויות*
* במילון המקורי כתוב: פֵּרוּס הַמְּהִירֻיּוֹת
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אִיזוֹתֵרְם* איזותרם*
* במילון המקורי כתוב: אִיזוֹתֶרְם
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
פּוֹטֶנְצִיַּאל הַמְּהִירוּת* פוטנציאל המהירות*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל הַמְּהִירוּת
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
שְׁוֵה פּוֹטֶנְצִיָּאל* שווה פוטנציאל* ש"ע וש"ת
* במילון המקורי כתוב: שְׁוֵה פּוֹטֶנְצְיָל
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִשְׁטָח שְׁוֵה פּוֹטֶנְצִיָּאל* משטח שווה פוטנציאל*, מִשְׁטָח אֶקְוִיפּוֹטֶנְצְיָאלִי* משטח אקוויפוטנציאלי*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁטָח שְׁוֵה פּוֹטֶנְצְיָל
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁטָח אֶקְוִיפּוֹטֶנְצְיָלִי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
צִירְקוּלַצְיָה צירקולציה אינטגרל המהירות לאורך קו סגור
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אֵפֵקְט מַגְנוּס* אפקט מגנוס*
* במילון המקורי כתוב: אֱפֶקְטְ מַגְנוּס
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
בִּזְבּוּז אֵנֶרְגִּיָּה* בזבוז אנרגייה*
* במילון המקורי כתוב: בִּזְבּוּז אֱנֶרְגְּיָה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
כּוֹחַ עִלּוּי* כוח עילוי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ עִלּוּי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
כּוֹחַ הַגְּרָר* כוח הגרר*, כּוֹחַ הַהִתְנַגְּדוּת* כוח ההתנגדות*, כּוֹחַ הַהִתְנַגְּדוּת לִזְרִימָה* כוח ההתנגדות לזרימה*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הַגְּרָר
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הַהִתְנַגְּדוּת
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הַהִתְנַגְּדוּת לִזְרִימָה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
זְרִימוּת זרימות תכונת הגוף המוצק, שהוא בעל צורה זרימה
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אָנָלִיזָה מְמַדִּית* אנליזה ממדית*
* במילון המקורי כתוב: אֲנָלִיזָה מְמַדִּית
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אַב-טִיפּוּס אב-טיפוס במילון: אַבְטִפּוּס בתיבה אחת. על פי החלטת האקדמיה יש להפריד לשתי תיבות.
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
תַּבְנִית תבנית, מוֹדֵל* מודל*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדֶל
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִסְפַּר רֵנוֹלְדְס* מספר רנולדס*
* במילון המקורי כתוב: מִסְפַּר רֶנוֹלְדְּס
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִסְפַּר וֶבֶּר* מספר ובר*
* במילון המקורי כתוב: מִסְפַּר וֵבֶּר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
אֵפֵקְט הַקָּצֶה* אפקט הקצה*, אֵפֵקְט הַשָּׂפָה* אפקט השפה*
* במילון המקורי כתוב: אֱפֶקְטְ הַקָּצֶה
* במילון המקורי כתוב: אֱפֶקְטְ הַשָּׂפָה
דלג למונחים