שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִפְרִיָּה מְשֻׁתֶּפֶת ספרייה משותפת אוסף קובצי יעד הכוללים קוד שאינו תלוי במיקומו בזיכרון, המשמשים קלט לַמְקשֵר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ קָרִיא לַכֹּל קובץ קריא לכול קובץ במערכת קבצים שכל משתמש יכול לקרוא
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ מָקוֹר קובץ מקור קובץ המכיל תכנית בשפת מקור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ כּוֹתֶרֶת קובץ כותרת קובץ המכיל הכרזות מחלקה, הנחיות לעיבוד-קדם וכדומה, והנכלל ביחידת תרגום
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ בָּצִיעַ קובץ בציע קובץ הניתן לביצוע במערכת הפעלה נתונה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ תָּכְנִית קובץ תוכנית קובץ הכולל הוראות ליצירה ובקרה של תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ סִדְרָתִי קובץ סדרתי קובץ שבו הרשומות מעובדות לפי סדר האחסון שלהן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חוֹתֶמֶת זְמַן חותמת זמן רשומה המכילה את התאריך והשעה של אירוע מוגדר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יִשּׂוּם מְבֻזָּר יישום מבוזר יישום המורכב מרכיבים מספר המורצים בסביבות הרצה אחדות, בכמה מחשבים המקושרים ברשת תקשורת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְנַהֵל מַשְׁאַבִּים מנהל משאבים תכנית המתאמת גישה לקבוצת משאבים משותפים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִבְטוּל אבטול העברת תכנית למצב לא פעיל
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
זְמַן הַפְסָקָה זמן הפסקה פרק זמן שבו ההרצה מופסקת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַשְׁוָאַת תַּמְלִיל השוואת תמליל השוואת תווים ללא הבחנה באותיות רישיות
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יוּנִיקוֹד יוניקוד קבוצת תווים שבה לכל תו מוקצבות 16 סיביות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לָקוֹחַ יִשּׂוּם לקוח יישום בסביבת שרת–לקוח – תכנית עצמאית, בלתי תלויה בשרת, המתבצעת בלקוח
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יֵשׁוּת עָמִית ישות עמית, עָמִית עמית ישויות באותה מערכת פתוחה או במערכות פתוחות נפרדות הנמצאות באותה שכבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שָׁרָתִית שרתית תכנית המרחיבה את התפקודיות של שרת במארג על ידי הפקת תוכן דינמי והידוד עם הלקוחות שלו בהליך בקשה–תגובה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פְּרוֹטוֹקוֹל גִּישָׁה פְּשׁוּטָה לַעֲצָמִים פרוטוקול גישה פשוטה לעצמים, SOAP SOAP פרוטוקול להפעלת שיטות בעצמים מבוזרים במרשתת, המשתמש במבני נתונים מבוססי שפת סימון מתרחבתXML המועברים בפרוטוקול HTTP
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שֵׁרוּתֵי מַאֲרָג שירותי מארג רכיבי תכנה בצימוד רופף המסוגלים לשתף פעולה זה עם זה במרשתת לשם הספקת תוצאה מוגדרת למשתמש קצה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רְכִיב מַאֲרָג רכיב מארג רכיב המספק שירותים בתגובה לדרישות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַצָּג מצג תמונה המוצגת על המרקע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חַלּוֹן חלון אזור ממוסגר (בדרך כלל מלבני) על המרקע המשמש להצגת נתונים או להזנתם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לוּחַ לוח חלון ובו פקדים, לחיצים ורכיבים אחרים הנחוצים לממשק המשתמש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֵּבָה תיבה אזור בחלון (בדרך כלל בצורת מלבן) המשמש להזנת נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טֹפֶס טופס חלון המשמש בממשק משתמש להזנת נתונים, ובו משובצות תיבות והנחיות להקלדה ולהזנה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חַלּוֹנִית חלונית אזור תָּחוּם בחלון של יישום המשמש לתפעול של רכיבים נלווים ליישום
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פַּקָּד פקד רכיב כמו לחיץ, תיבה או סרגל גלילה המוצג על ידי יישום
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַעֲרַךְ פַּקָּדִים מערך פקדים קבוצת פקדים מאותו טיפוס ובעלי אותו שם, השותפים לאותה קבוצה של נוהלי אירועים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רְשִׁימַת תִּיּוּג רשימת תיוג מערך פקדים מסוג של תיבת תיוג (תיבת סימון), המאפשר לסמן פריט אחד או יותר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פַּקַּד תְּמוּנָה פקד תמונה פקד המשמש ליצירת עצם מסוג תמונה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֵּבַת רְשִׁימָה תיבת רשימה פקד המשמש להצגת רשימת חלופות שהמשתמש בוחר מהן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לְחִיץ בְּרִירָה לחיץ ברירה לחיץ בקבוצת לחיצי ברירה שבחירה בו מבטלת את הבחירה של שאר הלחיצים בקבוצה
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֵּבַת תַּמְלִיל תיבת תמליל פקָד מרובע שהוא שטח בטופס שבו המשתמש יכול להזין נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֶרְכַּת כֵּלִים ערכת כלים שטח תצוגה המכיל כלים המשמשים לתפעול היישום. לדוגמה, ערכת כלים לסרטוט ולציור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֵּבָה מְשֻׁלֶּבֶת תיבה משולבת פקד שהוא שילוב של תיבת רשימה עם תיבת תמליל, והמיועד לקליטת ערך אחד שהמשתמש יכול לבחור מתוך קבוצת ערכים או להקליד ידנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִמְשַׁק יִשּׂוּם ממשק יישום אוסף של שגרות וכללים נלווים המאפשרים לתכניתן לבנות ממשקים עם ישויות חיצוניות לתכנית, כגון מערכת ההפעלה, תקשורת ושרתים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
דַּפְדְּפַן עֲצָמִים דפדפן עצמים פקָד המציג עצמים שונים הזמינים ביישום ומאפשר לבחור מהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּו סִסְמָה תו סיסמה סימן המחליף כל תו המוקלד בתיבת סִסמה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סֵמֶל תַּהֲלִיךְ סמל תהליך סמל המשמש לייצוג משימות שונות שעל המחשב להשלים במהלך הרצת תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַצַּג טְעִינָה מצג טעינה מצג מקדים המוצג בשלב הטעינה של תכנה (עד הצגת הדף הפותח) כדי לציין שאכן מתבצעת טעינה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַקַּשׁ קִצּוּר מקש קיצור מקש או צירוף מקשים המאפשר למשתמש לבצע סדרת פעולות ארוכה בדרך מקוצרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לְחִיץ לחיץ עצם שעליו המשתמש יכול להקליק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּתוּבִית כתובית תווית תיאור של לחיץ או פקד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לְחִיץ פְּקֻדָּה לחיץ פקודה בממשק משתמש, לחיץ שנועד לאפשר למשתמש לבצע פעולות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַקַּשׁ פִּקּוּד מקש פיקוד מקש במקלדת המשמש לביצוע פקודה ללא שימוש בעכבר. לדוגמה, Page Up, Home, End
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רֶמֶז צָץ רמז צץ תיאור קצר המופיע כאשר מצביעים על עצם כלשהו בממשק גרפי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בְּחִירָה בחירה הפעולה ההופכת את אחד העצמים למוקד על המרקע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַצָּגָה הצגה הקרנת מצג על המרקע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הוֹדָעַת-מַעֲרֶכֶת מְחַיֶּבֶת הודעת-מערכת מחייבת הודעת מערכת שהמשתמש חייב להגיב עליה כדי להמשיך בפעילות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סֵדֶר טַבְלָר סדר טבלר הַסֵדר שבו המיקוד עובר מעצם לעצם עם כל לחיצה על המקש 'טבלר' (Tab)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מוֹקֵד מוקד העצם הפעיל ביישום
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַסְתָּרָה הסתרה העלמת מַצָּג מן המרקע ושמירתו בזיכרון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִלַּת מַפְתֵּחַ מילת מפתח ערך מילוני המאפיין צרף שפה מסוים בהקשרים מסוימים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חַלּוֹנִית נִוּוּט חלונית ניווט חלונית שבה מוצג עץ מדרגי של תיקיות שדרכן אפשר להגיע אל תת-תיקיות או אל עצם רצוי ולבחור אותו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חַלּוֹנִית פְּרָטִים חלונית פרטים החלונית שבה מוצגים הפרטים של העצם הנבחר בחלונית הניווט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חַלּוֹן נִגְלָל חלון נגלל החלק של מרחב התצוגה המוצג בחלונית ההצגה בכל רגע נתון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לוּחַ עֶזְרָה לוח עזרה ריכוז של מידע המיועד להדרכת משתמש ולסיוע בתפעול תחנת עבודה, מסוף או תכנה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סַרְגֵּל כֵּלִים סרגל כלים אזור במצג של יישום שבו מרוכזים איקונים המיועדים להפעלת תפקודים שונים של היישום
דלג למונחים