שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס נְתוּנִים טיפוס נתונים קבוצה מוגדרת של עצמי נתונים בעלי מבנה נתונים מסוים וקבוצת פעולות מותרות, כך שעצמי נתונים אלה יכולים לשמש אופרנדים בביצוע של כל אחת מפעולות אלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מֻפְשָׁט טיפוס מופשט טיפוס נתונים המבוסס על מודל מתמטי שבו מבנה נתונים מתואר על ידי רשימת פעולות או תכונות הזמינות במבנה הנתונים ועל ידי המאפיינים הפורמליים של אותן פעולות, כשהמִמשקים מופרדים מהמימוש הפנימי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס כָּמוּס טיפוס כמוס טיפוס נתונים שיש לו מִמשקים מוגדרים גלויים לציבור ואִילו הפעולות המסומכות אליו ממומשות באופן פרטי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס סְקָלָרִי טיפוס סקלרי טיפוס נתונים שכל היקרות שלו מייצגת כמות המבוטאת על ידי ערך יחיד (סקלר)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס פָּשׁוּט טיפוס פשוט טיפוס נתונים המייצג ערך לא-פריק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס לֹא-פָּרִיק טיפוס לא-פריק טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו הוא ערך נתונים יחיד שאינו ניתן לחלוקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס לוֹגִי טיפוס לוגי טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו עשוי לקבל רק ערכים לוגיים (בדרך כלל 'אמת' או 'שקר') ושאפשר להפעיל עליו אופרטורים לוגיים בלבד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טְוָח טווח בשפות תכנות – קבוצת ערכי נתונים סמוכים מטיפוס סקלרי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מַמָּשִׁי טיפוס ממשי טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג מספר ממשי, ייתכן על ידי קירוב
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס נְקֻדָּה קְבוּעָה טיפוס נקודה קבועה טיפוס נתונים ממשי שכל עצם נתונים שלו מבוטא בשיטת ייצוג בנקודה קבועה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס נְקֻדָּה צָפָה טיפוס נקודה צפה טיפוס נתונים ממשי שכל עצם נתונים שלו מבוטא בשיטת ייצוג בנקודה צפה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס סוֹדֵר טיפוס סודר טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג איבר של קבוצה סדורה הניתנת למנייה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס צִיּוּן טיפוס ציון טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו מייצג ציון של מקום בתוך מערך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מִסְפָּר שָׁלֵם טיפוס מספר שלם טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו מייצג מספר שלם בטווח נתון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס נִמְנִים טיפוס נמנים טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו נמנה במפורש בעת הכרזת טיפוס הנתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מִסְפָּרִי טיפוס מספרי טיפוס סקלרי שכל עצם נתונים שלו מייצג מספר שלם או קירוב של מספר ממשי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס תָּו טיפוס תו טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו מייצג תו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מַחְרֹזֶת טיפוס מחרוזת טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג מחרוזת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מַצְבִּיעַ טיפוס מצביע טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג מצביע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מַעֲרָךְ טיפוס מערך טיפוס נתונים מורכב שרכיביו הם מאותו טיפוס
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס רְשׁוּמָה טיפוס רשומה טיפוס נתונים מורכב שרכיביו הם שדות או טיפוסי רשומות אחרים. לדוגמה, רשומת פרטים אישיים עשויה לכלול נתונים אישיים ערוכים בשדות או בתת-רשומות בתוכה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס רְשׁוּמָה מִשְׁתַּנֶּה טיפוס רשומה משתנה טיפוס רשומה בעל חלק משתנה המפרט מבחָר של הרכבי רכיבים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-טִיפּוּס תת-טיפוס טיפוס נתונים הנגזר מטיפוס נתונים אחר על ידי הפעלת אילוץ אחד או יותר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס בָּסִיס טיפוס בסיס טיפוס נתונים שממנו בונים טיפוס נגזר. השוו 'טיפוס הורה'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִלּוּץ אילוץ הגבלת הטווח או הפעולות של טיפוס נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס פְּרָטִי טיפוס פרטי בתוך תכנית – טיפוס נתונים שהמבנה שלו, קבוצת ערכיו ופעולותיו מוגדרים, אך זמינותו מוגבלת למרכיבים מיוחסים (privileged) של אותה תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מֻגְבָּל טיפוס מוגבל טיפוס נתונים פרטי שבו רק פעולות או תכונות-נתונים שהוכרזו במפורש זמינות מחוץ לחלק התכנית הכולל אותן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס הוֹרֶה טיפוס הורה טיפוס נתונים המשמש תבנית ליצירת טיפוסי נתונים חדשים. השוו 'טיפוס בסיס' ו'טיפוס נגזר'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס נִגְזָר טיפוס נגזר טיפוס נתונים שערכי נתוניו ופעולותיו הם שכפול של ערכי נתונים ופעולות של טיפוס הורה קיים. השוו: 'טיפוס הורה'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֲמָרַת טִיפּוּס המרת טיפוס בשפות תכנות – המרת הייצוג של ערך נתונים מטיפוס נתונים אחד לערך נתונים מטיפוס נתונים אחר, המבוצעת בדרך כלל כדי למנוע אי-התאמה לא חוקית של טיפוסי נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַטְפָּסָה חֲזָקָה הטפסה חזקה אכיפת הדרישה שטיפוסי הנתונים של אופרנדים בצֶרף שפה יהיו תואמים לטיפוסי הנתונים של הפעולה או כאלה שעברו המרת טיפוס לפני שהפעולה בוצעה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַטְפָּסָה חַלָּשָׁה הטפסה חלשה ביצוע פעולות ללא אכיפת התאמה בין טיפוסי הנתונים של האופרנדים בצֶרף שפה ובין טיפוסי הנתונים של פעולה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מֻבְנֶה טיפוס מובנה טיפוס נתונים המזוהה באמצעות מזהה מוגדר מראש, ששפת תכנות מספקת פעולות נאותות לגביו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס סְתָמִי טיפוס סתמי טיפוס הנתונים של סמינים מספריים וטיפוס הנתונים של תוצאת כמה פעולות מוגדרות מראש, המשמשים לעמידה בדרישות של הטפסה חזקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֲלוּם שֵׁם עלום שם מתייחס לעצם נתונים שאין לו הכרזה מפורשת של טיפוס נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּסְדִּיר תסדיר בשפות תכנות – צרף שפה המפרט באמצעות תווים את הייצוג של עצמי נתונים ברשומה, בקובץ, במסר, בהתקן אחסון או באפיק שידור. הפועל: תִּסְדֵּר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּמוּנָה תמונה בשפות תכנות – צרף שפה המתאר את התסדיר של עצמי נתונים מטיפוס מחרוזת באמצעות דגם סמין המורכב ממחרוזת תווים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס דַּיִק-יָחִיד טיפוס דיק-יחיד טיפוס נתונים המאחסן מספרים בשיטת ייצוג בנקודה צפה בדיק יחיד (32 סיביות)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס דַּיִק-כָּפוּל טיפוס דיק-כפול טיפוס נתונים המאחסן מספרים בשיטת ייצוג בנקודה צפה בדיק כפול (64 סיביות)
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מִשְׁתַּנֶּה טיפוס משתנה טיפוס נתונים המאפשר אחסון נתונים מטיפוסים שונים
דלג למונחים