שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזָה הכרזה בשפות תכנות – צרף שפה מפורש המצהיר על מזהים בתכנית ומציין כיצד יפורשו על ידי המהדר. לדוגמה, הכרזות על טיפוסי נתונים, ארגון הזיכרון, חבילות או משימות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בְּרֵרַת מֶחְדָּל ברירת מחדל תכונה, ערך או בררה, המשמשים כשאין קביעה מפורשת אחרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזָה מִשְׁתַּמַּעַת הכרזה משתמעת הכרזה המשתמעת מהימצאות מזהה המצביע על עצם שתכונותיו נקבעות על ידי בררת מחדל
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּחוּם הַכְרָזָה דִּינָמִי תחום הכרזה דינמי תחום ההכרזה הנוצר כאשר פִּרקָן חסר הכרזות מפעיל בעת ביצועו פרקנים או חלקי פרקנים אחרים המכילים הכרזות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּחוּם הַכְרָזָה סְטָטִי תחום הכרזה סטטי תחום הכרזה המוגבל לפִּרקָן שבו נעשתה ההכרזה, ושאינו מושפע מקריאות לפרקנים אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְקוֹמִי מקומי שתחום ההכרזה שלו מוגבל לַפִּרקָן שבו הוכרז
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּלָלִי כללי שתחום ההכרזה שלו הוא כל הפִּרקָנים של תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חִיצוֹנִי חיצוני המוגדר מחוץ לפִּרקָן הפונה אליו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סְטָטִי סטטי המתקיים ושומר על ערכו לאחר סיום הביצוע של שגרה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
דִּינָמִי דינמי המוקצה מחדש עם כל כניסה לתחום ההכרזה שלו ושומר על ערכו רק במשך הביצוע בתחום הכרזה זה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֹרֶךְ חַיִּים אורך חיים חלק זמן הביצוע שבו מתקיים צרף השפה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נִרְאוּת נראות תכונה של צרף שפה המאפשרת להתייחס אליו במקום מסוים בפִרקָן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֵזוֹר נִרְאוּת אזור נראות חלק של תכנית שבו ניתן להתייחס לצֶרף שפה מסוים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזַת מִשְׁתַּנֶּה הכרזת משתנה הכרזה היוצרת משתנה המוגדר בדרך כלל באמצעות טיפוס ושם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזָה כְּלָלִית הכרזה כללית הכרזה בחלק הכללי של תכנית, התקפה בכל הפִּרקָנים שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזָה מְקוֹמִית הכרזה מקומית הכרזה בקטע של תכנית, התקפה רק באותו קטע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁתַּנֶּה סְטָטִי משתנה סטטי משתנה מקומי המוקצה בעת הידור התכנית, שמתקיים ושומר על ערכו לאחר סיום הביצוע של שגרה. השוו 'משתנה דינמי'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁתַּנֶּה דִּינָמִי משתנה דינמי משתנה המוקצה מחדש עם כל כניסה לתחום ההכרזה שלו ושומר על ערכו רק במשך הביצוע בתחום. השוו 'משתנה סטטי'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁתַּנֶּה מְקוֹמִי משתנה מקומי משתנה שמיש בתוך תחום ההכרזה שבו הוכרז בלבד
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פָּרָמֵטֶר מַעַן פרמטר מען משתנה המוכרז בנוהל לשם קבלת מען של ארגומנט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פָּרָמֵטֶר עֵרֶךְ פרמטר ערך משתנה המוכרז בנוהל לשם קבלת ערך של ארגומנט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מֻגְדַּר מִמּוּשׁ מוגדר מימוש המוגדר במיוחד (או מוגדר באופן שונה) בכל מימוש של התכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּלוּי מִמּוּשׁ תלוי מימוש שאין הכרח להגדירו במיוחד לכל מימוש, והיכול להיות שונה במימושים שונים של תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִתְאַר פָּרָמֶטְרִים מתאר פרמטרים רשימת הפרמטרים של שיטה, שבה לכל פרמטר פורמלי נלווה שם המחלקה שלו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֵּאוּר סְבִיבָה תיאור סביבה צרף שפה המתאר מאפיינים שאינם חלק מרצף פקודות התכנית, אך משפיעים על ביצועה. לדוגמה, אפייני מחשב, תכונות קבצים מיוחדות, מִמשקים עם תכניות אחרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שֶׁטַח שטח בשפות תכנות – אזור המיועד לאחסון עצמי נתונים, שמצורף אליו מנגנון המאפשר הכנסתם לתוכו, גישה אליהם ומחיקתם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁתַּנֶּה מִתְעַדְכֵּן משתנה מתעדכן משתנה בטופס שתוכנו מוגדר על ידי משתנה כללי
דלג למונחים