סדרת הזבובאים [בעלי חיים] (תשע"ח)

סינון
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
קַט-רֹאשׁ קט-ראש לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
מִנְהֲרָן מנהרן לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
יַתּוּשׁ-עֵץ יתוש-עץ לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
אַנְתּוֹמִית אנתומית לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
צָרוֹן צרון לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
רַכּוֹן רכון לכל הסוגים במשפחה

Latin: Asteia Asteia
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
אַחְזָן אחזן לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
שְׁחוּמִית שחומית לכל הסוגים במשפחה
העתק
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
מְאוּרָן מאורן לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
זְבוּב-גַּל זבוב-גל לכל הסוגים במשפחה

Latin: Canace Canace
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
עַב-חֶדֶק עב-חדק לכל הסוגים במשפחה

Latin: Carnus Carnus
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
יַכְסוּף יכסוף לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
יַמְשׁוּשׁ ימשוש לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
שִׁבּוֹלָן שיבולן לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
צַהֲבוּב צהבוב לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
גִּזְעוֹנִי גזעוני לכל הסוגים במשפחה

Latin: Clusia Clusia
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
גְּדַל-רֹאשׁ גדל-ראש לכל הסוגים במשפחה

Latin: Conops Conops
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
אַל-זִיף אל-זיף לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
גַּבְנוּנִי גבנוני לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
זְבוּב-צֵל זבוב-צל לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
כְּפוּפָן כפופן לכל הסוגים במשפחה

Latin: Dixa Dixa
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
יַנְצוּץ ינצוץ לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
תְּסִיסָנִית תסיסנית לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
דַּר-יַעַר דר-יער לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
פִּזּוּז פיזוז לכל הסוגים במשפחה

Latin: Empis Empis
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
זְבוּב-חוֹף זבוב-חוף לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
זְבוּבִית זבובית לכל הסוגים במשפחה

Latin: Fannia Fannia
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
כְּנַף-זִיף כנף-זיף לכל הסוגים במשפחה
העתק
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
רַקְבּוּב רקבוב לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
כִּידוֹנִי כידוני לכל הסוגים במשפחה
העתק
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
דְּקִיקָן דקיקן לכל הסוגים במשפחה
העתק
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
זְבוּב זבוב לכל הסוגים במשפחה

Latin: Musca Musca
העתק
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
רַב-זְבוּב רב-זבוב לכל הסוגים במשפחה

Latin: Mydas Mydas
העתק
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
אַפְלוּלִית אפלולית לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
מְחִלָּן מחילן לכל הסוגים במשפחה

Latin: Odinia Odinia
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
רִמַּמְתָּן ריממתן לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
עַשְׂבּוּב עשבוב לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
רַטְטָן רטטן לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
פֵּרִיסָה פריסה לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
תְּזָזִיתָן תזזיתן לכל הסוגים במשפחה

Latin: Phora Phora
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
פְּגַרְגָּרָן פגרגרן לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
כַּדוּרֹאשׁ כדוראש לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
שְׁטַח-רֶגֶל שטח-רגל לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
זְבוּב-חֹרֶף זבוב-חורף לכל הסוגים במשפחה

Latin: Psila Psila
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
רַגְלוֹן רגלון לכל הסוגים במשפחה

Latin: Rhagio Rhagio
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
טַחֲבוּב טחבוב לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
שַׁחְמְטָן שחמטן לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
זַבְלוּל זבלול לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
זְבוּבוֹן זבובון לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
פַּס-בֶּטֶן פס-בטן לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
אֲפֵלָן אפלן לכל הסוגים במשפחה

Latin: Sciara Sciara
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
זְבוּב-נְמָלִי זבוב-נמלי לכל הסוגים במשפחה

Latin: Sepsis Sepsis
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
יַשְׁחוּר ישחור לכל הסוגים במשפחה
העתק
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
טַבָּן טבן לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
חֲדוּד חדוד לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
יַחְרוּף יחרוף לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
אוֹרְטָלִית אורטלית לכל הסוגים במשפחה

Latin: Ulidia Ulidia
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
אֲרִי-תּוֹלָע ארי-תולע לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
קְסֵנִית קסנית לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
זְעִירָנִי זעירני לכל הסוגים במשפחה
העתק
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
דַּק-רֶגֶל דק-רגל לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשע"ח, 2018)
דַּל-עוֹרֵק דל-עורק לכל הסוגים במשפחה
דלג למונחים